Macchine

by massimo

HERO

Tintometro Manuale
Volumetrico 16 canestri

HERO

Tintometro Elettronico
Volumetrico 16 canestri
Sequenziale

pro-1

COROB

Tintometro Elettronico
Volumetrico 16 canestri
Sequenziale

pro-2
corob-tintometro-elettronico-pro-2

COROB

Tintometro Elettronico
Volumetrico 16 canestri
Sequenziale

corob-tintometro-elettronico-multi

HERO

Agitatore elettronico